ثبت شده و دارای مجوز بهداشتی توسط سازمان دامپزشکی کشور

بهبود عملکرد رشد و ضریب تبدیل خوراک و وزن گیری در مرغان گوشتی

بهبود صفات کیفی و کمی تولید در مرغان تخم گذار

کاهش هزینه های خوراک و بالابردن راندمان تولید در صنعت طیور