لیزین : دومین اسید آمینه در جیره غذایی طیور

اجزای اصلی تمام ارگانیسم های زنده از پروتئین است که به طور عمده مرکب از 20 اسید آمینه مختلف است. بعضی از این اسیدهای آمینه (اسیدهای آمینه غیر ضروری) به طور بیولوژیکی بوسیله بدن ساخته می شود، و بقیه که باید از خارج از بدن و به طور مداوم تامین گردد اسید آمینه ضروری نام دارد.
لیزین یکی از اسیدهای آمینه پر نیاز برای ارگانیسم های زنده است که برای رشد حداکثری در حیوانات ضروری است. این اسید آمینه اولین اسید آمینه در خوک و دومین اسید آمینه در جیره غذایی طیور است که اگر در جیره غذایی تامین نگردد تولید و رشد محدود می شود. بیشتر غذاها لیزین کمی دارند و برای بالانس و کارائی پروتئین های جیره غذایی، لیزین می بایستی به جیره اضافه گردد. مطالعات اخیر نشان می دهد که عملکرد لیزین شرکت cj اندونزی به طور موفقیت آمیزی با 100 درصد دسترسی زیستی در حیوانات تک معده ای می باشد.