۱۴۰۳-۰۲-۰۲
اسیدآمینه‌های مصنوعی یا کریستاله جایگزین کنجاله سویا در تولید گوشت مرغ
۱۴۰۳-۰۱-۰۹
نقش عملکردی اسیدآمینه های شاخه دار در طیور
۱۴۰۲-۱۱-۲۵
تاثیر نسبت ال-آرژنین و ال-لیزین بر روی عملکرد رشد و ریختشناسی ایلئوم مرغان بومی در سنین۱۴-۲هفتگی
۱۴۰۲-۱۱-۱۸
اثرات متفاوت ایزومرهای متیونین در جوجه‌های گوشتی تحت شرایط تنش گرمائی
۱۴۰۲-۱۰-۲۰
کاهش میزان پروتئین خام جیره غذائی مرغان گوشتی
۱۴۰۲-۰۸-۲۴
کاهش پروتئین جیره و تراکم اسیدآمینه
۱۴۰۲-۰۸-۰۱
متیونین هیدروکسی آنالوگ (HMTBA-DL)
۱۴۰۲-۰۴-۲۱
تاثیرمکمل ال-آرژنین بر روی توسعه اندامها، کیفیت تخم مرغ، ویژگیهای بیوشیمیائی سرم خون و وضعیت ایمنی مرغان تخمگذار
۱۴۰۲-۰۳-۰۷
نیاز به ایزولوسین و نقش آن درکاهش پروتئین خام جیره غذائی جوجه های گوشتی
۱۴۰۲-۰۳-۰۷
فواید متابولیکی ال-آرژنین