مقالات

۱۳۹۹-۰۵-۱۹
ال-والین : اسیدآمینه پروتئین ساز در طیور
دانلود فایل – ال-والین : اسیدآمینه پروتئین ساز در طیور
۱۳۹۹-۰۵-۱۴
ال-آرژنین: نسل جدید اسیدآمینه ضروری در تغذیه طیور
دانلود فایل ال-آرژنین: نسل جدید اسیدآمینه ضروری در تغذیه طیور
۱۳۹۸-۱۲-۱۳
سمینار آنلاین “سودمندی و کیفیت تغذیه با اسیدآمینه ال والین و ال آرژنین در طیور” توسط شرکت مرغ نوجان : فایل اطلاعات به انضمام ماتریس تغذیه ای ال والین و ال آرژنین
۱۳۹۸-۱۰-۱۶
نمونه جیره های کاربردی طیور با درنظر گرفتن سطوح پروتئین و اسیدهای آمینه ی ال-متیونین، لایزین، ترئونین، والین و آرژنین
۱۳۹۸-۱۰-۱۶
طراحی جیره های اقتصادی، کم پروتئین و پربازده طیور برمبنای مکمل سازی جیره با افزودن اسیدهای آمینه ی ال-والین و ال-آرژنین
۱۳۹۸-۱۰-۱۶
طراحی جیره های اقتصادی ،کم پروتئین و پربازده طیور بر مبنای مکمل سازی جیره با افزودن اسید های آمینه ال -والین و ال آرژنین