اسید آمینه

۱۴۰۱-۰۱-۳۱

ال- ایزولوسین نیاز به ایزولوسین و نقش آن در کاهش پروتئین خام جیره غذائی جوجه های گوشتی

ال- ایزولوسین یک اسیدآمینه ضروری در جوجه های گوشتی است. براساس توصیه های پرورش دهندگان نسبت ایده آل این اسیدآمینه به لیزینبه ترتیب برای دوره های […]