ال-ایزولوسین


یکى از اسیدآمینه هاى ضروری مهم

ال-ایزولوسین به همراه ال-والین یکی از اسیدآمینه های شاخه دار مهم در حیوانات تک معده ای مانند طیور است.

 

ال ایزولوسین چیست ؟

ال-ایزولوسـین یکـى از اسـیدآمینه هـاى شـاخه دار اسـت کـه در سـاختار بـدن، تنظیـم سـوخت و سـاز پروتئیـن و افزایـش رشـد نقــش مهمــى دارد. ال-ایزولوســین همــراه بــا ال-والیــن معمــولا بــه عنــوان اســیدآمینه محدودکننــده در جیــره هــاى حــاوى پروتئین خام پایین، باعث بهبود راندمان غذایى مى شود.

 
 

متابولیسم ال-ایزولوسین

متابولیســم ال-ایزولوســین بــه طــور اصلــى در عضــلات صــورت مــى گیــرد بــه همیــن دلیــل نقــش مهمــى در ســاختار پروتئیــن عضلانــى ماننــد ماهیچــه ســینه و ران دارد. حفــظ تعــادل اسـیدآمینه هـاى شـاخه دار ( بخصـوص ال-والیـن و ال-ایزولوسـین) در جیــره بــه دلیــل اثــرات مشــترکى کــه بــا هــم دارنــد بســیار مهـم اسـت. زمانیکـه ایـن تعـادل از بیـن بـرود عملکـرد پرنـده، رشد و سیستم ایمنى آسیب مى بیند. بنابراین استفاده از ال-ایزولوسین در جیره های غذایی طیور اهمیت پیدا می کند.

فواید ال-ایزولوسین

  • بهبود دریافت غذا و سنتز پروتئین
  • افزایش بارورى در خروس ها و مرغان مادر
  • بهبود عملکرد رشد و ضریب تبدیل غذایى
  • بهبود سلامت دستگاه گوارش و سیستم ایمنى

میزان مصرف پیشنهادی

میزان مصرف با توجه به نوع طیور(مرغ گوشتی، تخمگذار، مادر، بلدرچین، بوقلمون) و اقلام جیره متفاوت است، اما بطور میانگین 150 تا 700 گرم در هر تن خوراک استفاده می شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *