ال-تریپتوفان


عامل ثبات فیزیولوژیکى در طیور

ال-تریپتوفان به عنوان یک اسیدآمینه ضروری در گونه های مختلف حیوانات در نظر گرفته می شود.

 

ال-تریپتوفان چیست؟

ال-تریپتوفـان یـک اسـیدآمینه ضـرورى در گونـه هـاى مختلـف حیوانـات و چهارمیـن اسـیدآمینه محدودکننـده در رژیـم غذایـى طیـور( بخصـوص مرغـان تخمگـذار) اسـت. ایـن اسـیدآمینه بــراى حفــظ تعــادل پروتئیــن جیــره، حصــول رشــد طبیعــى و افزایـش توسـعه ى آنتـى بـادى هـا (ایمنـى بالاتربـدن) مـورد نیـاز است.

 
 

متابولیسم ال-تریپتوفان

ال-تریپتوفــان پیــش ســاز ســروتونین-ملاتونین اســت کــه اثــر آرام بخشـى در طیـور ایجـاد نمـوده کـه تاثیراتـش بـه خوبـى روى بهبـود وزن گیـرى روزانـه و بـازده مصـرف خـوراك قابـل مشـاهده است.

فواید ال-تریپتوفان

  • اشتهاآور در طیور
  • افزایش کارایى اسیدآمینه ها
  • ایجاد اثرات آرام بخشى در طیور
  • بهینه کردن سیستم ایمنى طیور

میزان مصرف پیشنهادی

میزان مصرف با توجه به نوع طیور(مرغ گوشتی، تخمگذار، مادر، بلدرچین، بوقلمون) و اقلام جیره متفاوت است، اما بطور میانگین 100 تا 250 گرم در هر تن خوراک استفاده می شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.