ال-ایزولوسین


یکى از اسیدآمینه هاى ضروری مهم

ال-ایزولوسین به همراه ال-والین یکی از اسیدآمینه های شاخه دار مهم در حیوانات تک معده ای مانند طیور است.

 

ال ایزولوسین چیست ؟

ال-ایزولوسـین یکـى از اسـیدآمینه هـاى شـاخه دار اسـت کـه در سـاختار بـدن، تنظیـم سـوخت و سـاز پروتئیـن و افزایـش رشـد نقــش مهمــى دارد. ال-ایزولوســین همــراه بــا ال-والیــن معمــولا بــه عنــوان اســیدآمینه محدودکننــده در جیــره هــاى حــاوى پروتئین خام پایین، باعث بهبود راندمان غذایى مى شود.

 
 

متابولیسم ال-ایزولوسین

متابولیســم ال-ایزولوســین بــه طــور اصلــى در عضــلات صــورت مــى گیــرد بــه همیــن دلیــل نقــش مهمــى در ســاختار پروتئیــن عضلانــى ماننــد ماهیچــه ســینه و ران دارد. حفــظ تعــادل اسـیدآمینه هـاى شـاخه دار ( بخصـوص ال-والیـن و ال-ایزولوسـین) در جیــره بــه دلیــل اثــرات مشــترکى کــه بــا هــم دارنــد بســیار مهـم اسـت. زمانیکـه ایـن تعـادل از بیـن بـرود عملکـرد پرنـده، رشد و سیستم ایمنى آسیب مى بیند. بنابراین استفاده از ال-ایزولوسین در جیره های غذایی طیور اهمیت پیدا می کند.

فواید ال-ایزولوسین

  • بهبود دریافت غذا و سنتز پروتئین
  • افزایش بارورى در خروس ها و مرغان مادر
  • بهبود عملکرد رشد و ضریب تبدیل غذایى
  • بهبود سلامت دستگاه گوارش و سیستم ایمنى

میزان مصرف پیشنهادی

میزان مصرف با توجه به نوع طیور(مرغ گوشتی، تخمگذار، مادر، بلدرچین، بوقلمون) و اقلام جیره متفاوت است، اما بطور میانگین 150 تا 700 گرم در هر تن خوراک استفاده می شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.