ال-تریپتوفان


عامل ثبات فیزیولوژیکى در طیور

ال-تریپتوفان به عنوان یک اسیدآمینه ضروری در گونه های مختلف حیوانات در نظر گرفته می شود.

 

ال-تریپتوفان چیست؟

ال-تریپتوفـان یـک اسـیدآمینه ضـرورى در گونـه هـاى مختلـف حیوانـات و چهارمیـن اسـیدآمینه محدودکننـده در رژیـم غذایـى طیـور( بخصـوص مرغـان تخمگـذار) اسـت. ایـن اسـیدآمینه بــراى حفــظ تعــادل پروتئیــن جیــره، حصــول رشــد طبیعــى و افزایـش توسـعه ى آنتـى بـادى هـا (ایمنـى بالاتربـدن) مـورد نیـاز است.

 
 

متابولیسم ال-تریپتوفان

ال-تریپتوفــان پیــش ســاز ســروتونین-ملاتونین اســت کــه اثــر آرام بخشـى در طیـور ایجـاد نمـوده کـه تاثیراتـش بـه خوبـى روى بهبـود وزن گیـرى روزانـه و بـازده مصـرف خـوراك قابـل مشـاهده است.

فواید ال-تریپتوفان

  • اشتهاآور در طیور
  • افزایش کارایى اسیدآمینه ها
  • ایجاد اثرات آرام بخشى در طیور
  • بهینه کردن سیستم ایمنى طیور

میزان مصرف پیشنهادی

میزان مصرف با توجه به نوع طیور(مرغ گوشتی، تخمگذار، مادر، بلدرچین، بوقلمون) و اقلام جیره متفاوت است، اما بطور میانگین 100 تا 250 گرم در هر تن خوراک استفاده می شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *